“Свет выратуе духоўнае хараство”

(Літаратура аб творчасці А. Я. Макаёнка)

 1. Атрошчанка, А. Спектакль аб барацьбе простых людзей за мір : [п’еса «На досвітку» пастаўлена ў тэатры імя Я. Купалы] / А. Атрошчанка // Мінская праўда. – 1952. – 9 лютага.
 2. Герасимович, Э. Две Франции : [пьеса «На досвітку» поставлена в театре им. Я. Купалы] / Э. Герасимович // Советская Белоруссия. – 1952. – 6 февраля. – С. 3.
 3. Маўзон, А. Тэма і яе ўвасабленне : [п’еса «На досвітку» пастаўлена ў тэатры імя Я. Купалы] / А. Маўзон // Літаратура і мастацтва. – 1952. – 2 лютага. – С. 3.
 4. Няфёд, У. «На досвітку» : [п’еса «На досвітку» пастаўлена ў тэатры імя Я. Купалы] / У. Няфёд // Чырвоная змена. – 1952. – 12 лютага. – С. 3–4.
 5. Шчарбатаў, Г. Спектакль аб барацьбе за мір : [п’еса «На досвітку» пастаўлена ў тэатры імя Я. Купалы] / Г. Шчарбатаў, Н. Пашкевіч // Звязда. – 1952. – 31 студзеня. – С. 3.
 6. Дмитриев, С. Острое чувство современности : [пьеса «Извините, пожалуйста» поставлена в Витебском театре им. Я. Коласа] / С. Дмитриев // Советская культура. – 1954. – 13 апреля.
 7. Караганов, А. «Извините, пожалуйста!» : [пьеса А. Макаёнка на сцене Центрального театра Советской Армии] / С. Караганов // Советская культура. – 1954. – 24 апреля.
 8. Ласуриа, А. Творческий успех коллектива Сухумского театра : [пьеса «Камни в печени» поставлена в Сухумском театре] / А. Ласуриа, К. Лолша // Заря Востока. – 1954. – 25 июня.
 9. Няфёд, У. Першыя крокі : [п’еса “Выбачайце, калі ласка” пастаўлена ў тэатры імя Я. Купалы] / У. Няфёд // Беларусь. – 1954. – № 5. – С. 18–19.
 10. Пименов, В. «Извините, пожалуйста!» : [пьеса А. Макаёнка на сцене Центрального театра Советской Армии] / В. Пименов // Огонек. – 1954. – № 15. – С. 26.
 11. Пшыркоў, Ю. Сатырычная камедыя А. Макаёнка “Выбачайце, калі ласка” / Ю. Пшыркоў // Полымя. – 1954 . – № 6. – С. 132–139.
 12. Суходольский, В. Важная, но не раскрытая тема : [пьеса «Извините, пожалуйста!» в Киевском драматическом театре им. И. Франко] // Правда Украины. – 1954. – 4 апреля.
 13. Ардова, И. «Извините, пожалуйста» : [пьеса во Втором русском драматическом театре Петрозаводска] / И. Ардова // Ленинское знамя. – 1955. – 4 января.
 14. «Извините, пожалуйста!» : [отзыв о спектакле] // Театр. – 1955. – № 1. – С. 180–181.
 15. Канцэрт для жыхароў райцэнтра : [“Лявоніха на арбіце”] // Гомельская праўда. – 1961. – 23 жніўня. – С. 3.
 16. Зайцава, З. Лявоніха на арбіце / З. Зайцава // Гомельская праўда. – 1961. – 11 кастрычніка. – С. 3.
 17. Пьеса А. Макаёнка на московской сцене // Сельская газета. – 1970. – 20 декабря.
 18. Самулявичюс, Р. «Затюканный апостол» / Р. Самулявичюс // Театр. – 1972. – № 9. – С. 37–38.
 19. Ісламаў, Ф. “Трыбунал” на татарскай сцэне / Ф. Ісламаў // Звязда. – 1973. – 21 лютага. – С.4.
 20. Спектаклі па п’есе А. Макаёнка // Гомельская праўда. – 1973. – 24 красавіка. – С. 4.
 21. Почему популярна белорусская драматургия // Театр. – 1974. – № 8. – С. 39–44.
 22. У беларускай п’есе // Літаратура і мастацтва. – 1974. – 16 жніўня. – С. 8.
 23. На сталічнай сцэне // Звязда. – 1976. – 19 жніўня. – С. 3.
 24. Шныпаркоў, А. Добры дзень, купалаўцы / А. Шныпаркоў // Гомельская праўда. – 1978 – 3 чэрвеня. – С. 3.
 25. Макаёнок, А. Я опять написал комедию / А. Макаёнок // Литературное обозрение. – 1979. – №1. – С. 89–94.
 26. І сёння – на афішы … // Літаратура і мастацтва. – 1982. – 4 чэрвеня. – С. 10–11.
 27. Малявко, П. И. Жанрово-стилевые особенности комедийного творчества (А.) Макаёнка / П. И. Малявко // Региональные особенности восточнославянских языков, литератур, фольклора и методы их изучения : тезисы докладов и сообщений III респ. конф.: в 2 ч. Ч. 2. / редкол.: Аниченко В. В. (отв. ред.) [и др.]. – Гомель : Б. и., 1985. – С. 68–70. 701307 окр
 28. Маляўка, П. І. Трагікамедыя «Трыбунал» – адлюстраванне гераічнай барацьбы беларускага народа / П. І. Маляўка // Беларуская літаратура. Вып. 13. – Мінск, 1985. – С. 36–42.
 29. Маляўка, Л. Трагікамедыя «Трыбунал» А. Макаёнка на ўроках / Л. Маляўка // Беларуская мова і літаратура ў школе. – 1990. – № 11. – С. 26–29.
 30. Яцухна, В. І. На подступах да галоўнай тэмы / В. І. Яцухна // Беларуская літаратура. – Вып.18. – Мінск, 1990. – С. 127–134.
 31. Іваноўскі, Ю. Не сон – ява! / Ю. Іваноўскі // Культура. – 1995. – 11 студзеня. – С. 4.
 32. Марціновіч, А. Каб людзі не журыліся / А. Марціновіч // Літаратура і мастацтва. – 2000. – 10 лістапада.
 33. Караткоў, М. “Хто каго “зацюкаў”, або Цэзар у масцы Гамлета : [развагі пра “Зацюканага апостала” А. Макаёнка] / М. Караткоў // Роднае слова. – 2002. – № 12. – С. 11–17.
 34. Махаева, Г. Сыграць, не бачыўшы вайны : [Мінскі клуб аматараў тэатра “Таленты і прыхільнікі” ажыццявіў пастаноўку п’есы А. Макаёнка “Трыбунал”] / Г. Махаева // Культура. – 2005. – 6–12 жніўня. – С. 9.
 35. Казімірская, Т. А. Пра падтэкст у творах А.Макаёнка / Т. А. Казімірская // VІІІ Міжнародныя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: зборнік навуковых артыкулаў: у дзвюх частках. Ч. 2. – Гомель, 2007. – С. 48–51. ; 1006032/ окр.
 36. Навумчык, М. І. Вывучэнне п’есы А. Макаёнка “Пагарэльцы” / М. І. Навумчык // Беларуская мова і літаратура. – 2010. – № 5. – С. 9–12.
 37. Ціхая, Д. Сучаснае сцэнічнае ўвасабленне твораў Андрэя Макаёнка / Дыяна Ціхая // Роднае слова. – 2010. – № 11. – С. 100–102.
 38. Казімірская, Т. А. Роля няпоўных кантэкстуальных сказаў у выражэнні падтэксту (на матэрыяле трагікамедыі А. Макаёнка “Трыбунал”) / Т. А. Казімірская // Міжнародныя Шамякінскія чытанні «Пісьменнік – асоба – час»: матэрыялы II Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Мазыр, 20–21 кастрычніка 2011 г. / рэдкал. А. У. Сузько (адказны рэдактар) [і інш.] – Мазыр : МДПУ, 2011. – С. 208–210. 1\20214 окр
 39. Шымчык, М. М. Сучаснае сцэнічнае ўвасабленне твораў А. Макаёнка / М. М. Шымчык, // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі : вып. 10 : [зборнік артыкулаў] / НАНБ, ДНУ «Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы»; [навуковы рэдактар А. І. Лакотка] – Мінск : Права i эканомiка, 2011. – С. 266–269. 1\19142 иск.
 40. Танк, М. Збор твораў : у 13 т. Т. 13. Публіцыстыка : [Андрэй Макаёнак] / Максiм Танк. – Мінск, 2012. – С. 367.
 41. Казімірская, Т. А. Лексічныя і фразеалагічныя сродкі выражэння падтэксту ў трагікамедыі А. Макаёнка “Трыбунал” / Т. А. Казімірская // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А. Гуманитарные науки. – 2012. – № 10. – С. 123–126.
 42. Яніцкі, М. І. Нацыянальнае і агульначалавечае як фактары мастацкасці ў трагікамедыях Андрэя Макаёнка / М. І. Яніцкі // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 3. – 2012. – № 1. – С. 78–83.
 43. Аўсяннікаў, Г. «Тэатр – гэта мой дом»: [гутарка з акцёрам Генадзем Аўсяннікавым, дзе ён успамінае аб рабоце ў п’есах А. Макаёнка / запісаў Уладзімір Фалалееў] // Настаўніцкая газета. – 2013. – 22 чэрвеня. – С. 8–9.
 44. Бунцэвіч, Н. Апостал, які стаў Аракулам : [у рамках праекта “Сезон беларускай драматургіі” Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя Максіма Горкага здзейсніў пастаноўку “Аракул?..” паводле “Зацюканага апостала” Андрэя Макаёнка] / Надзея Бунцэвіч // Культура. – 2013. – 31 жніўня. – С. 8.
 45. Цімошык, Л. “Зацюканы апостал” стаў аракулам : [знакаміты твор А. Макаёнка на новы лад на сцэне Рускага тэатра імя Горкага] / Ларыса Цімошык // Звязда. – 2013. – 13 ліпеня. – С. 5.
 46. Філімонава, Д. Пад “Трыбунал” скрозь смех і слёзы : [спектакль “Трыбунал” па п’есе А. Макаёнка ў пастаноўцы артыстаў народнага тэатра “Рэха” адбыўся на сцэне Рэспубліканскага Палаца культуры прафсаюзаў] / Дзіяна Філімонава // Беларускі час. – 2014. – 28 ноября. – С. 11.
 47. Бунцэвіч, Н. Тонкі давер Макаёнка : [у Новым драматычным тэатры адбылася прэм’ера спектакля “Трыбунал” Андрэя Макаёнка (г. Мінск)] / Надзея Бунцэвіч // Культура. – 2015. – 11 красавіка. – С. 8, 9.
 48. Лашкевіч, Ж. Як узарэш, так і збярэш : [аб пастаноўцы п’есы “Трыбунал” Андрэя Макаёнка ў Новым драматычным тэатры] / Жанна Лашкевіч // Мастацтва. – 2015. – № 5. – С. 27.
 49. Пепеляев, В. Нестареющий Макаёнок : [в Новом драматическом театре режиссер Сергей Куликовский представил собственную версию пьесы Андрея Макаёнка “Трибунал” (г. Минск)] / В. Пепеляев // Народная газета. – 2015. – 27 сакавіка. – С. 2.
 50. Пінчукова, Т. “Каб людзі не журыліся…” / Таццяна Пінчукова // Планета–семья. – 2015. – № 6. – С. 19–21.; Гомельская праўда. – 2015. –12 лістапада. – С. 6.; Краязнаўчая газета. – 2015. – Лістапад (№ 42). – С. 1, 6.; Свабоднае слова. – 2015. – 31 кастрычніка. – С. 4.
 51. Травіна, І. Народная памяць : [“Трыбунал” Андрэя Макаёнка ў Новым драматычным тэатры] / Ірына Травіна // Мастацтва. – 2015. – № 5. – С. 26.
 52. Епишева, А. Пьеса со слезами на глазах : [артисты «Графского театра в Чечерске» готовят постановку трагикомедии А. Макаёнка «Трибунал»] / А. Епишева // Гомельская праўда. – 2016. – 7 мая. – С. 3.
 53. Міхайлава, Н. “Трыбунал” ад “Графскага тэатра” : [прэм’ера п’есы А. Макаёнка “Трыбунал” у выкананні самадзейнага “Графскага тэатра” адбылася ў Чачэрску] / Н. Міхайлава // Чачэрскі веснік. – 2016. – 24 чэрвеня. – С. 3.
 54. Прыгодзіч, З. Генадзь Аўсяннікаў: “Свет выратуе духоўнае хараство” : [з успамінаў аб пастаноўках п’ес А. Макаёнка] / Зіновій Прыгодзіч // Полымя. – 2016. – № 5. – С. 114–129.
 55. Шамякіна, Т. І. Вялікая Айчынная вайна ў адлюстраванні беларускіх пісьменнікаў : [у т. л. творы А. Макаёнка, І. Шамякіна, І. Мележа і І. Навуменкі] / Т. І. Шамякіна // Этот день мы приближали, как могли… : материалы Международной научно-практической конференции, посвящённой 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и окончания Второй мировой войны (г. Минск, 7–8 мая 2015 г.): в. 2 ч. Ч. 2. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – С. 124–132. 1\60048 ооф
 56. Бусел, Л. “Трыбунал” у Дуброве : [у Дуброўскім сельскім Доме культуры адбылася пастаноўка п’есы Андрэя Макаёнка “Трыбунал” у выкананні самадзейных артыстаў (Светлагорскі раён)] / Людміла Бусел // Светлагорскія навіны. – 2017. – 16 лютага. – С. 7.
 57. Лебедева, Ю. «Трибунал» на сельской сцене : [в Дубровском сельском клубе (Светлогорский р-н) самодеятельные артисты поставили отрывок из пьесы Андрея Макаёнка «Трибунал»] / Юлия Лебедева // Ранак плюс. – 2017. – 8 февраля. – С. 16.
 58. Серикова, Н. Самая большая ложь – это ложь маленькому человеку : [о пьесе А. Макаёнка “Затюканный апостол”] / Н. Серикова // Свабоднае слова. – 2019. – 20 ліпеня. – С. 4.
 59. Рублевская, Л. Пьеса о наболевшем : [к 50-летию создания пьесы «Затюканный апостол» Андрея Макаенка] / Людмила Рублевская // СБ. Беларусь сегодня. – 2019. – 17 мая. – С. 11.
 60. Серыкава, Н. “Мяне доўгі час стрымлівала праблема жанру…” : [да 50-годдзя першай публікацыі трагікамедыі А. Макаёнка “Трыбунал”] / Ніна Серыкава // Гомельская праўда. – 2020. – 26 сакавіка. – С. 20.
 61. Пепеляев, В. Вольтова дуга Овсянникова : [народный артист СССР и Беларуси Геннадий Степанович Овсянников о творчестве А. Е. Макаёнка] / Валентин Пепеляев // Народная газета. – 2019. – 3 мая (№ 18). – С. 10.
 62. Вишневская, И. Комедия на орбите : очерк творчества / И. Вишневская. – Москва : Советский писатель, 1979. – 237 с.
 63. Усікаў, Я. Андрэй Макаёнак : нарыс жыцця і творчасці / Я. Усікаў. – Мінск : Народная асвета, 1984. – 136 с.
 64. Сохар, Ю. М. На пульсе жыцця : Андрэй Макаёнак і беларускі тэатр / Ю. М. Сохар. – Мінск : Навка і тэхніка, 1979. – 160 с.